Sh. Ramesh Kumar Somani President, Shri Mahesh Shikshan Sansthan, Jodhpur
Sh. Venu Gopal Kabra Chairman, Governing Council, Somani College, Jodhpur
Sh. Aditya Vikram Somani Vice-President, Shri Mahesh Shikshan Sansthan, Jodhpur
Sh. H. G. Rathi Secretary, Shri Mahesh Shikshan Sansthan, Jodhpur
Sh. Kailash Chand Modi Treasurer, Shri Mahesh Shikshan Sansthan, Jodhpur
Sh. Ashok Pungalia Member
Dr. N.K. Maheshwari Member
Sh. Anand Baheti Member
JNV University - Nominee Member
JNV University - Nominee Member
Dr. Ashwani Shah Principal
  Special Invitee
Dr. Rashmi Rathi Staff Representative